Zakładowy plan kont

Zakładowy plan kont, to ułożony według porządku wykaz nazw oraz numerycznych symboli, które przeznaczone są do ewidencji ogółu posiadanych zasobów gospodarczych, źródeł finansowania i wszelkich zmian, które w nich następują.
Plan opracowywany jest w każdym podmiocie gospodarczym. Uwzględnia szczególne cechy jego działalności. Dzięki niemu możemy stworzyć:
prawidłowe sprawozdanie finansowe
statystyczne sprawozdania finansowego
deklaracje podatkowe
Zakładowy plan kont sporządza się w taki sposób, by spełniał zadania i zaspokajał potrzeby przedsiębiorstwa, któremu odpowiada.
Co powinno się w nim znaleźć?

 • Wykaz kont syntetycznych, analitycznych, a także ich powiązania
 • Szczegółowe zasady funkcjonowania kont syntetycznych
 • Reguły związane z bieżącą wyceną składników aktywów i pasywów
 • Ustalenie metody określania ewidencji wyniku finansowego
 • Inne unormowania systemu polityki rachunkowości (przykładowo sposób ewidencji kosztów czy wyceny towarów)

Zakładowy plan możemy uzupełnić wykazem kont pozabilansowych.
Rozróżnia się następujące zespoły kont:

 • Zespół 0 aktywa trwałe
 • Zespół 1 środki pieniężne, rachunki bankowe i inne krótkoterminowe aktywa finansowe
 • Zespół 2 rozrachunki i roszczenia
 • Zespół 3 materiały i towary
 • Zespół 4 koszty według rodzajów oraz ich rozliczenie
 • Zespół 5 koszty wg typów działalności i ich rozliczenie
 • Zespół 6 produkty i rozliczenia międzyokresowe
 • Zespół 7 przychody wraz z kosztami dotyczącymi ich osiągnięcia
 • Zespół 8 kapitały własne, wynik finansowy i fundusze specjalne

W ramach tych zespołów możemy tworzyć dowolną liczbę grup i podgrup.