Zarząd w spółce z o.o.

Jest to organ wykonawczy który ma za zadanie reprezentować spółkę i prowadzić jej sprawy. Składa się z jednego lub większej liczby członków. Osoby wchodzące w skład zarządu (którymi mogą być wspólnicy spółki bądź osoby trzecie) powoływane są poprzez uchwałę wspólników.

Reprezentacja przez członka zarządu rozciąga się na czynności zarówno sądowe jak i pozasądowe spółki. Do czynności sądowych możemy zaliczyć zastępowanie spółki przed sądami powszechnymi lub innymi sądami, a także dokonywanie czynności procesowych- między innymi wtaczanie powództw, składanie zażaleń czy apelacji, udział w postępowaniu egzekucyjnym. Czynność pozasądowa to na przykład przyjmowanie oświadczeń woli kierowanych do spółki.
Reprezentacja członka zarządu jest jego prawem. Nie można jej ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich. Jakiekolwiek przypadki ograniczenia nie są uznawane za skutek prawny w stosunkach zewnętrznych spółki. Mają one jedynie znaczenie w relacjach między spółką a członkiem zarządu.

Prowadzenie spraw spółki to nie tylko prawo osoby wchodzącej w skład zarządu, ale również jej obowiązek. Każdy ma uprawnienia do prowadzenia spraw, które nie przekraczają zakresu zwykłych czynności bez uprzedniej uchwały. Natomiast, jeśli sprawa przekroczy taki zakres, albo jeśli nawet jeden członek sprzeciwi się jej załatwieniu, wówczas wymagana jest uprzednia uchwała.

Uchwałą zarządu może zostać powzięta tylko wtedy, kiedy każdy członek został poinformowany o posiedzeniu zarządu. Uchwały zapadają poprzez bezwzględną większość głosów, jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej.