Zewnętrzne źródła finansowania działalności gospodarczej

Skąd pozyskać pieniądze na prowadzenie działalności finansowej?- stanowi jedno z najpopularniejszych pytań. Jaka więc będzie na nie odpowiedź.

Źródeł skąd można pozyskać środki na finansowanie przedsięwzięcia jest dużo. Można je podzielić na wewnętrzne czyli np. kapitał wniesiony do spółki oraz zewnętrzne do których zaliczyć można np. kredyty. Ponieważ zasoby wewnętrzne są znacznie ograniczone, warto zastanowić się nad pozostałymi, gdyż one stanowią większą szansę na sfinansowanie przedsięwzięcia.

Do zewnętrznych źródeł finansowania zaliczyć możemy:
> Kredyty bankowe,
> Leasing,
> Pożyczki prywatne,
> Prywatne wkłady kapitałowe – od tzw. aniołów biznesu,
> Kapitał wysokiego ryzyka (venture capital),
> Dotacje i granty inwestycyjne pochodzące ze źródeł publicznych, w tym środki z funduszy unijnych oraz z urzędów pracy.
> Emisja udziałów lub akcji,