Zgromadzenie nadzwyczajne

Jeżeli będzie wymagał tego interes spółki, to zgromadzenie wspólników może również zostać zwołane w każdym innym czasie. Zgromadzenie takie wówczas nazywamy nadzwyczajnym. Można go również zwołać w przypadku, gdy duża grupa wspólników (zwykle reprezentująca więcej niż 10% udziałów spółki) domaga się tego. Żądanie takie powinni złożyć zarządowi nie później niż miesiąc przed proponowanym terminem zgromadzenia.
Istnieje też sytuacja, w której niezwłocznie należy zwołać nadzwyczajne zgromadzenie. Kiedy? W przypadku, gdy bilans sporządzony przez zarząd ujawni stratę, która przewyższa sumę kapitału zapasowego i rezerwowego, z także połowę kapitału zakładowego. W takiej sytuacji zgromadzenie zwoływane jest celem postanowienia o dalszym istnieniu spółki.