Źródła finansowania majątku firmy- pasywa

W języku księgowości pasywa określane są jako kapitały będące w dyspozycji jednostki gospodarczej, które są źródłem finansowania aktywów.
Wyróżniamy takie rodzaje pasywów, jak:

  • kapitał własny. Są to środki, które wspólnicy wnoszą do firmy (głównie kapitał zakładowy) oraz zyski wygenerowane w czasie trwania działalności, które należą do własności spółki
  • kapitał obcy czyli obce źródła finansowania takie jak kredyty, pożyczki, zobowiązania handlowe

Źródła finansowania majątku w bilansie należy wykazać w odpowiedniej kolejności. Na pierwszych pozycjach powinny znajdować się te o najdłuższym terminie zapadalności, a na ostatnich- te o najkrótszym. Zasada bilansowa mówi, że całkowita wartość pasywów musi być równa wartości aktywów kontrolowanych przez podmiot gospodarczy.

Zobacz także bilans i jego składniki.