ZUS IWA

31. stycznia 2018 roku upływa termin składania deklaracji ZUS IWA za rok poprzedni. Dotrzymanie tego obowiązku jest konieczne ponieważ nie wywiązanie się z niego prowadzi do poważnych sankcji prawnych.
ZUS IWA zawiera informacje dotyczące składek na ubezpieczenia wypadkowe. Do jego przekazania zobowiązani są płatnicy, którzy spełniają następujące warunki:
- byli zgłoszeni jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe w sposób nieprzerwany od 1 stycznia do 31 grudnia,
- w roku za który informacja jest zgłaszana, zgłaszali nie mniej niż 10 osób,
- byli wpisani do rejestru REGON 31 grudnia za rok, za który jest składana informacja ZUS IWA.

ZUS IWA przekazuje się dokładnie w takiej samej postaci jak inne dokumenty ubezpieczeniowe. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca zazwyczaj składa dokumenty drogą elektroniczną to ZUS IWA także należy przekazać tą drogą, a gdy dokumenty przekazujemy w formie papierowej wówczas i w takiej formie powinna zostać przekazana deklaracja ZUS IWA.