Zwolnienia lekarskie - wynagrodzenie chorobowe, a zasiłek chorobowy

Szukasz rzetelnych informacji z zakresu księgowości? Koniecznie odwiedź naszą stronę główną!

Informacje dotyczące świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego w przypadku choroby i macierzyństwa łącznie z ich wysokością oraz zasadami wypłaty odnajdziemy w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 roku.
Świadczenia pieniężne z tytułu tej ustawy przysługują wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem na wypadek choroby i macierzyństwa.

Czas pobierania świadczeń chorobowych nazywany jest okresem zasiłkowym. Wynagrodzenie chorobowe może pobierać jedynie osoba ubezpieczona, która została zatrudniona w oparciu o umowę o pracę.
W pierwszej kolejności pracownik nabywa prawo do wynagrodzenia chorobowego. Okres jego przyznawania trwa 33 dni bądź 14 dni jeśli osoba ubezpieczona ma więcej niż 50 lat. Po jego upływie osobie ubezpieczonej będzie wypłacany zasiłek chorobowy finansowany ze środków Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który przysługuje od 34. lub odpowiednio od 15. dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym.

Zasiłek chorobowy może być wypłacany przez czas nie dłuższy niż 182 dni bądź 270 dni, pod warunkiem że niezdolność do pracy została spowodowana gruźlicą bądź wystąpiła w trakcie ciąży.

Co ważne:
- okres przez który pracownik otrzymywał wynagrodzenie chorobowe wliczany jest do okresu zasiłkowego
- pracownik, który nie świadczy pracy w danym miesiącu, nie nabywa prawa do wynagrodzenia.