Zwolnienie pracownika

Podstawowym aktem prawnym, który wytworzyć musi pracodawca dla zwalnianego pracownika jest oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę. Reguły zakończenia stosunku pracy precyzuje Kodeks Pracy. Może to być:
- rozwiązanie umowy o pracę na zasadach porozumienia stron,
- rozwiązanie umowy o pracę przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia,
- rozwiązanie umowy o pracę przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia,
- rozwiązanie umowy o pracę z upływem czasu trwania umowy.

Pracodawca każdorazowo musi podać pracownikowi przyczynę zwolnienia, zachowując również zgodne z Kodeksem Pracy terminy wejścia w życie wypowiedzenia. Już po ustaniu stosunku pracy do obowiązków pracodawcy należy rozliczenie pracownika w ramach obowiązującego okresu rozliczeniowego, wypłata należnego mu wynagrodzenia wraz z przysługującymi mu dodatkami. Pracownikowi należy się również ekwiwalent za niewykorzystany urlop.