Zwyczajne zgromadzenie wspólników

Po każdym zakończeniu roku obrachunkowego zgromadzenie wspólników spotyka się, aby zatwierdzić bilans i rachunek zysków i strat w spółce, a także aby udzielić absolutorium innym organom spółki tzn. zarządowi, oraz jeśli istnieją, to radzie nadzorczej oraz komisji rewizyjnej. Decyzje zgromadzenia wspólników są ważniejsze od czynności pozostałych organów, więc mogą one zostać zaskarżone wyłącznie do sądu. Uchyla on je w sytuacji, gdy podjęte są niezgodnie z prawami nadrzędnymi (np. z Kodeksem Spółek Handlowych), bądź w przypadku podjęcia decyzji z naruszeniem procedury. Gdy zakończy się rok obrachunkowy, to zarząd spółki ma 6 miesięcy na zorganizowanie „zwyczajnego zgromadzenia wspólników”, a jeśli odbędzie się ono później, to uchwały na nim podjęte w świetle prawa nie będą ważne. Kiedy zarząd nie wywiązuje się ze swojego obowiązku, to zgromadzenie może zostać powołane przez radę nadzorczą bądź komisję rewizyjną.
Obrady zgromadzenia, oprócz zatwierdzenia bilansu i udzielenia absolutorium, dotyczą również podziału zysków, bądź pokryciu strat spółki.