Ewidencja środków trwałych

Więcej ciekawych informacji znajdziesz na naszej stronie głównej.

Jednym z zadań firm z zakresu księgowości jest prowadzenie ewidencji posiadanego majątku. Dlatego w firmach prowadzi się ewidencję środków trwałych, a także wartości niematerialnych i prawnych.

Środki trwałe stanowią składniki majątku (aktywów), które:
- zużywają się stopniowo,
- są kompletne i zdatne do użytku,
- służą prowadzonej działalności gospodarczej,
- użytkowane są dłużej niż 1 rok,
- mają postać materialną.

Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych zawiera:
- liczbę porządkową,
- datę nabycia,
- datę przyjęcia do używania,
- określenie dokumentu stwierdzającego nabycie,
- określenie środka trwałego,
- symbol Klasyfikacji Środków Trwałych,
- wartość początkową,
- stawkę amortyzacyjną,
- kwotę odpisu amortyzacyjnego,
- zaktualizowaną wartość początkową,
- zaktualizowaną kwotę odpisów amortyzacyjnych,
- wartość ulepszenia zwiększającą wartość początkową,
- datę likwidacji oraz jej przyczynę albo datę zbycia.