Jak prowadzić księgowość w spółce jawnej?

Po więcej ciekawych informacji na temat księgowości w firmach, zapraszamy na naszą stronę.

Księgowość w spółce jawnej zależy od tego, czy spółka dopiero rozpoczyna swoją działalność, czy już działa i jakie dochody przynosi. To jaką księgowość powinna prowadzić spółka jawna, reguluje ustawa o rachunkowości:

Art.2.1.Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej „ustawą”, stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 3, do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) spółek handlowych (osobowych i kapitałowych, w tym również w organizacji) oraz spółek cywilnych, z zastrzeżeniem pkt 2, a także innych osób prawnych, z wyjątkiem Skarbu Państwa i Narodowego Banku Polskiego;
2) osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych, spółek partnerskich oraz spółdzielni socjalnych, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000.000 euro.

Oznacza to, że jeśli spółka jawna dopiero rozpoczyna swoją działalność lub jej dochody za poprzedni rok obrotowy nie przekraczają 2 000 000 euro to może prowadzić księgowość uproszczoną, w przeciwnym razie zobowiązana jest do pełnej księgowości.

Pełna księgowość jest trudniejsza. Wymaga prowadzenia ksiąg rachunkowych, co jest bardzo czasochłonne i męczące. W tym przypadku warto skorzystać z czyjejś pomocy, najlepiej jeśli będzie to biuro rachunkowe.

Księgowość uproszczona natomiast polega na uzupełnianiu podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Jest to o wiele prostsze od prowadzenia ksiąg rachunkowych i bez większego problemu poradzimy sobie z tym sami.