Jak umorzyć udziały w spółce z o.o.?

Jak zapewne Państwo wiedzą – udziały w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą zostać umorzone, a co za tym idzie – zmniejszają się udziały wspólnika w kapitale zakładowym, bądź zostaje on całkowicie wykluczony.

Umorzenie udziałów może nastąpić na trzy sposoby, a mianowicie:
- Umorzenie dobrowolne, a więc za zgodą wspólnika.
- Umorzenie przymusowe, a więc bez zgody wspólnika, aczkolwiek po nastąpieniu przesłanek do podjęcia takich kroków.
- Umorzenie automatyczne, w więc po zaistnieniu sytuacji, która miała być przesłanką do takiego działania.

Aby takie umorzenie mogło mieć miejsce, konieczne jest zawarcie odpowiedniej adnotacji w umowie spółki. W innym wypadku, umorzenie nie będzie możliwe do wykonania. Następnym bardzo istotnym krokiem będzie podjęcie uchwały na Zgromadzeniu Wspólników o obniżeniu kapitału o kwotę umorzenia. Uchwała ta obowiązkowo musi być zaprotokołowana przez notariusza.

Decyzja o obniżeniu kapitału musi zostać niezwłocznie ogłoszona, co ma na celu wezwanie wierzycieli do ogłoszenia ewentualnego sprzeciwu.

UWAGA!
Ważną informację jest to, iż umorzenie udziałów nie może obniżyć kapitału zakładowego poniżej 5 000 zł.