Konsekwencje nie zapłaconej zaliczki podatku od wynagrodzeń pracowników

Pracodawcy zatrudniający pracowników mają obowiązek opłacania zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych im wynagrodzeń. Do ich obowiązku należy obliczenie, pobór oraz wpłata należnych zaliczek.

Nie wywiązanie się z tego obowiązku skutkować będzie popełnieniem wykroczenia skarbowego - zaległości związane z pobieraniem lecz nieuiszczeniem obliczonej kwoty zaliczki może zostać uznane przez organy skarbowe jako przestępstwo.

W takim przypadku przedsiębiorca musi liczyć się z przykrymi dla niego konsekwencjami - jeśli zaliczki nie zostaną wpłacone w wyznaczonym prawem terminie może grozić mu kara grzywny, pozbawienie wolności do lat 3 jak też kary te mogą występować łącznie. Wymiar kary zależny jest więc od wagi popełnionego przestępstwa.