Rachunek wyników w pełnej księgowości

Rachunek wyników powszechnie jest znany jest jako rachunek zysków i strat (RZiS). Swoim zakresem obejmuje zestawienie informacji osiągniętych w okresie rozrachunkowym, które pochodzą z konkretnego typu działalności. Ukazane są w nim również koszty poniesione w tym czasie, w celu realizacji danego typu działalności.

Rachunek wyników daje możliwość określenia ogólnego wyniku finansowego przedsiębiorstwa, a także efektywność w przypadku poszczególnych rodzajów działalności. Daje on również informacje na temat tego, jakie firma generuje zyski i na jakim poziomie jest w stanie finansować swoją działalność.

Rachunek zysków i strat musi zostać sporządzony w jednej z dopuszczalnych przez prawo form, do których zaliczamy wariant porównawczy, a także kalkulacyjny. Zasady sporządzania rachunku zysków i strat zostały określone precyzyjnie w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego. Warto pamiętać również o tym, iż rachunek zysków i strat stanowi obowiązkową część sprawozdania finansowego.