Rachunkowość - rodzaje

Rachunkowość jest systemem umożliwiającym przedsiębiorcy uzyskanie informacji na temat prowadzonej przez siebie działalności. Polega na gromadzeniu i przetwarzaniu danych dotyczących operacji gospodarczych mających miejsce w jednostce gospodarczej.

Podstawowym narzędziem rachunkowości jest bilans przedstawiający zmiany aktywów oraz pasywów, a także osiągnięty wynik finansowy. Fakt, że informacje przedstawione są w mierniku liczbowym sprawia, że przedsiębiorca ma możliwość porównania osiągniętych wyników z innymi organizacjami.

System rachunkowości wyróżnia księgowość, rachunek kosztów oraz sprawozdawczość finansową.

Ze względu na funkcjonalną strukturę rachunkowości oraz kryterium odbiorcy wyróżnia się:
- rachunkowość zarządczą (system informacyjny dla użytkowników wewnętrznych)
- rachunkowość finansową (system informacyjny dla użytkowników zewnętrznych)
- rachunkowość podatkową (system ewidencyjny dla celów podatkowych)

Rachunkowość zarządcza oraz finansowa tworzą jednolitą całość, uzupełniając się wzajemnie.