System bankowy

Systemem bankowym jest całokształt organizacji bankowych i finansowych, które definiują wzajemną łączność i własne stosunki ze środowiskiem.
Składa się on z kilku elementów:
1. Bank Centralny (organizacja odpowiedzialna za prowadzenie bieżącej polityki pieniężnej państwa).
2. Banki operacyjne (komercyjne, depozytowo-kredytowe, uniwersalne).
3. Banki specjalne (inwestycyjne, hipoteczne, rolne i melioracyjne, komunalne, towarzystwa kredytowe).
4. Kasy oszczędnościowe.
5. Spółdzielczość kredytowa.

System bankowy spełnia kilka zasadniczych funkcji:
- emisyjo-regulacyjną: emisja i regulacja podaży pieniądza,
- depozytowo-kredytową: tworzenie depozytów i modyfikowanie ich w pożyczki i kredyty,
- rozliczeniową: wykonywanie rozliczeń pieniężnych,
- alokacyjną: doprowadza do płynnego przepływu środków pieniężnych z mniej efektywnych dziedzin gospodarki do tych bardziej wydajnych,
- finansowo-doradczą: zabezpieczanie interesów Klientów,
- stymulacyjną: wpłynięcie na rozwój przedsiębiorczości lokalnej.