Umowa zlecenie

Wiele firm decyduje się zaangażować do współpracy dodatkowe osoby. Obowiązki z czasem zaczynają rosnąć, a sam właściciel niekoniecznie jest w stanie zająć się wszystkim.
Prawo przewiduje możliwość zatrudnienia, a dodatkowo zapewnia rozmaite jego formy. Podstawowymi są umowa o pracę, umowa zlecenie oraz umowa o dzieło. Dwie ostatnie są umowami cywilnoprawnymi, wobec czego podlegają pod Kodeks Cywilny, a nie pod Kodeks Pracy.

Konsekwencję zatrudnienia na niewłaściwą umowę
W zależności od tego, jakiego rodzaju błąd zostanie nam narzucony, konsekwencję mogą być rozmaite. Najczęściej odnoszą się one do kwestii związanych z ZUS. Umowa zlecenie charakteryzuje się bowiem tym, że od pracy studentów do 26 roku życia nie są opłacane składki na ubezpieczenie. Wobec tego, jeśli organy kontrolne kwestionują zawartą umowę i stwierdzą, że faktyczny stan rzeczy nosi znamiona stosunku pracy, możemy być zmuszeni do uregulowania zaległości - umowa o pracę bowiem przewiduje pobieranie składek również od studentów.

Charakterystyka umowy zlecenie
Umowa zlecenie jest również umową starannego działania, w której głównie liczy się sam fakt wykonywania pracy, a niekoniecznie jej efekt. Zleceniobiorca nie jest związany z pracodawcą w taki sam sposób jak pracownik z pracodawcą. Jeśli zadaniem zatrudnionego jest wykonywanie pracy pod kierownictwem określonej osoby i w wyznaczonych warunkach, to umowa zlecenie może być uznana za umowę o pracę.

Czy faktura bez podpisu jest ważna?