wynik finansowy

Przedsiębiorstwo rentowne – czyli jakie?

Wskaźnik służący do oceny rentowności przedsiębiorstwa jest parametrem, którego wynik ukazuje efektywność kapitałów, które posiada przedsiębiorca, a także to, jak gospodaruje aktywami wchodzącymi w jego bilans. Zamiennymi nazwami do tego wskaźnika są wskaźnik zyskowności lub stopa zwrotu.

Wynik otrzymany z obliczenia tego wskaźnika mówi nam o tym, że po przekroczeniu danego poziomu, firma zaczyna wypracowywać swój zysk, czyli osiągać to, na czym najbardziej zależy przedsiębiorcom.

Wynik finansowy

Wynik finansowy to różnica pomiędzy przychodami a kosztami ich uzyskania, którą ustala się dla określonego przedsiębiorstwa w danym okresie sprawozdawczym. Wynik ten może mieć charakter dodatni – wtedy, gdy firma osiągnęła zysk, bądź ujemy – w przypadku poniesienia straty.

Wynik finansowy brutto ustalany w oparciu o rachunek zysków i strat, zgodnie z Ustawą o rachunkowości, to podstawa do naliczenia podatku dochodowego. W spółkach kapitałowych stanowi również podstawę do wyliczenia kwoty dywidendy.

Słowa kluczowe: