Przekształcenie działalności w spółkę – zmiany księgowe

Proces zmiany formy prowadzenia firmy z działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością powinien także obejmować dopełnienie wszelkich obowiązków związanych z rachunkowością firmy. Warto zapoznać się z zadaniami, jakie należy wykonać.

Jako pierwsze należy opracować politykę rachunkowości, która zawiera określenie m.in. roku obrotowego, okresu sprawozdawczego, sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, metody wyceny aktywów i pasywów, metody ustalania wyniku finansowego, systemu ochrony danych.

Kolejno w ciągu 15 dni od przekształcenia powinno się otworzyć księgi rachunkowe na dzień rejestracji w KRS oraz ustalić bilans otwarcia.

O tego momentu firma musi prowadzić księgi rachunkowe spółki – dziennik, księgę główną i księgi pomocnicze, zestawienia, inwentarz. Księgi te powinny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, na bieżąco i sprawdzalnie.