Ewidencja działalności badawczo-rozwojowej

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, która została opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ma możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku części kosztów uzyskania przychodów, które zostały poniesione z tytuły działalności badawczo-rozwojowej. Według definicji działalność badawczo-rozwojowa to działalność twórcza, która obejmuje badania naukowe oraz prace rozwojowe, które prowadzone są systematycznie w celu zwiększenia zasobów wiedzy jak również wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

W ramach prowadzenia działalności B+R, odliczeniu od podstawy podlegają koszty uzyskania przychodów, które zostały poniesione na prowadzoną działalność, a inaczej zwane kosztami kwalifikowanymi. Odliczeń należy dokonać w zeznaniu podatkowym PIT-36, PIT-36S lub PIT-36L i PIT-36LS za rok podatkowy, w którym poniesione zostały koszty.

Ewidencja kosztów działalności B+R w księgach rachunkowych
Przepisy informują nas o tym, iż podatnicy, którzy prowadzą działalność badawczo-rozwojową, a zamierzają korzystać z ulgi badawczo-rozwojowej, zobowiązani są do wyodrębnienia kosztów działalności badawczo-rozwojowej w księgach rachunkowych lub PKPiR.

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą księgi rachunkowe, mają możliwość wykazania kosztów kwalifikowanych w odrębnej ewidencji pomocniczej. Ważne jednak jest to, aby mieć na uwadze, iż księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które obejmują dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia obrotów i sald księgi głównej i ksiąg pomocniczych, a także wykaz składników aktywów i pasywów.

Ewidencja kosztów działalności B+R w PKPiR
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – osoby fizyczne, przedsiębiorstwa w spadku, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie są zobowiązane do prowadzenia księgi. W ciągu roku należy wszystkie koszty wpisywać w odpowiednią kolumnę, a następnie na koniec roku wszystkie je zsumować.

Tak więc w przypadku podatników, którzy prowadzą PKPiR, wyraźnie wskazany został sposób oraz forma wyodrębniania kosztów kwalifikowanych w celu następnego skorzystania z ulgi badawczo-rozwojowej.